Szkoła policealna w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej – 2 letnie

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej
  • Opracowania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji.
  • Sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jest wsparca emocjonalnego.
  • utrzymywanie sprawności i atywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym.
  • Wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowanie i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Absolwent naszego studium uzyskuje kwalifikacje zawodowe

  • świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej, a po ukończeniu studium i zdaniu egzaminu z kwalifikacji
  • tytuł technika w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej

W naszej Szkole Policealnej    zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, panuje miła i sympatyczna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego słuchacza. Możemy poszczycić się 100% zdawalnością egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Serdecznie zapraszamy!