INFORMACJE

Szanowni Słuchacze,

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Decyzją Ministra Edukacji  odwołany jest w tym roku szkolnym egzamin maturalny w części ustnej. Nie ma też konieczności wybierania w części obowiązkowej  przedmiotu na poziomie rozszerzonym , w związku z tym bardzo proszę o podjecie decyzji i przesłanie informacji do szkoły kto rezygnuje z egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.

Przypominam, że zmiany w deklaracji należy dokonać w terminie do 7 lutego 2021r.

W najbliższy weekend 19-20 grudnia  2020r. odbędą się ostatnie zajęcia w tym roku kalendarzowym zgodnie z harmonogramem zajęć .

Kolejne zajęcia odbędą się 23-24 i 30 stycznia 2021r.

W związku z tym, bardzo proszę o odesłanie wszystkich wymaganych prac do nauczycieli i przystąpienie do egzaminów semestralnych w wyznaczonych terminach -przypominam, że nadal pracujemy zdalnie ,a egzaminy są on -line , (zajęcia w formie stacjonarnie są prowadzone tylko z matematyki i języka angielskiego dla osób, które zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego  oraz zajęcia praktyczne dla słuchaczy klas 1A i 2A technik administracji ).

Informuję również , ze sekretariat szkół jest czynny w sobotę 23 grudnia godz.15.00 -17.30 ,              23 stycznia 2021 14.00-17.00

Bardzo proszę o terminowe wpłaty za szkołę na konto 30 1050 1445 1000 0090 3051 8600 lub w sekretariacie szkół  w Wieliczce w sobotę 23 grudnia godz.15.00-17.30 -dziękuję.

kontakt telefoniczny: 604 266 151, 12 276 50 91

 

 


 

Obowiązek informacyjny:

  1. Administratorem danych osobowych jest Urszula Kwietniowska osoba prowadząca Prywatne Szkoły Zaoczne mgra Stefana Kwietniowskiego w tym Prywatne Liceum Ogólnokształcące  mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzibą w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 18 wpisane do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem 11/2003-Prywatną Szkołę Policealną  mgra Stefana Kwietniowskiego z siedzibą w Wieliczce przy ul.Piłsudskiego 18, wpisaną do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem 17/2005 adres Kancelarii Szkolnej: ul.Mickiewicza 29/2 32-050 Skawina telefon 12 276 50 91 e-mail psz_kwietniowski@poczta.onet.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach kształcenia, rekrutacji, marketingu, archiwalnych, statystycznych, dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 oraz art.9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
  3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, w tym, nauczyciele, podmioty prowadzące obsługę księgową, prawną, informatyczną oraz odpowiedni organy i urzędy w zakresie określonym przepisami szczegółowymi.
  4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są przez okres 30 lat od dnia zakończenia kształcenia, a jeśli przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania danych do końca okresu określonymi przepisami szczególnymi.
  5. Wskazanie takich danych osobowych jak imiona, nazwisko, adres i nr pesel jest konieczne w celu realizacji kształcenia. Wskazanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny.
  6. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).