Oferta edukacyjna

Warunkiem przyjęcia do liceum jest złożenie:

  •   oryginału świadectwa ukończenia szkoły (Szkoły Podstawowej ,Gimnazjum, Szkoły Branżowej I stopnia, Szkoły Zawodowej)
  • podania o przyjęcie do szkoły
  • 1 zdjęcie (można donieść w terminie późniejszym)

Warunkiem przyjęcia do  szkoły policealnej jest złożenie:

  •   oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • podania o przyjęcie do szkoły
  • 1 zdjęcie (można donieść w terminie późniejszym)

Słuchacz naszej szkoły otrzymuje legitymację szkolną, indeks. Szkoła wystawia zaświadczenia do instytucji.

Warunkiem ukończenia szkoły policealnej jest przystąpienie do egzaminu zawodowego w części pisemnej oraz części praktycznej, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje   świadectwo i dyplom wydane przez OKE w Krakowie potwierdzające uzyskanie tytułu technika.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły policealnej na semestr pierwszy i semestry wyższe .

Zajęcia odbywają się w sobotę 14:00 – 20:30 i niedzielę 8:00 – 14:30 dwa razy w miesiącu zgodnie z terminarzem ustalonym na cały rok szkolny (terminy są dostępne w zakładce komunikaty dla słuchaczy).