Oferta edukacyjna

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA W WIELICZCE kształci w zawodach:

  • asystent osoby niepełnosprawnej (roczne)
  • technik administracji (2 letnie)
  • technik ochrony osób i mienia (2 letnie)
  • opiekun w domu pomocy społecznej (2 letnie)
  • technik informatyk (2 letnie)

Szkoła Policealna posiada uprawnienia szkół publicznych i działa na rynku edukacyjnym od 1997r.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie wykształcenia średniego (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości).

Słuchacz naszej szkoły otrzymuje legitymację szkolną, indeks oraz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego  świadectwa i dyplomu wydanego przez OKE w Krakowie potwierdzającego uzyskanie tytułu technika.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły policealnej na semestr pierwszy i semestry wyższe w ciągu całego roku szkolnego.

Zajęcia odbywają się w sobotę 14:00 – 20:30 i niedzielę 8:00 – 14:30 dwa razy w miesiącu zgodnie z terminarzem ustalonym na cały rok szkolny (terminy są dostępne w zakładce komunikaty dla słuchaczy).