Prywatne Liceum Ogólnokształcące mgr Stefana Kwietniowskiego w Wieliczce, ul.Piłsudskiego 18 (budynek LO w Wieliczce)

Liceum  posiada uprawnienia szkól publicznych i działa od 1997 roku!

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-letnie

    •  na podbudowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum –  klasa 1L semestr I i II
    •  na podbudowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum-  klasy dotychczasowego 3 letniego liceum -semestr III, V (od 1wrzesnia 2020r. i IV, VI od 1 lutego 2021r.)
    • absolwenci Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej I stopnia mogą zapisać się do klasy drugiej

Słuchacz naszej szkoły otrzymuje legitymację szkolną, indeks oraz świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Świadectwo ukończenia liceum umożliwia dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej w Wieliczce, a po ukończeniu szkoły oraz zdaniu egzaminu zawodowego zdobycie tytułu technika zawodowego.

Kandydaci do szkoły są przyjęci na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej , podczas której należy przedstawić:

  1.  oryginał świadectwa ukończenia SP, Gimnazjum, Szkoły Zawodowej lub Branżowej I stopnia.
  2. wypełniony Protokół przyjęcia do liceum, można to zrobić również w trakcie rozmowy z Dyrektorem
  3. 2 zdjęcia (można donieść później)

Zajęcia odbywają się przez dwa weekendy w miesiącu w soboty w godz. 14.00 – 20.30 i w niedziele w godz. 8.00 – 14.30 zgodnie z terminarzem zajęć wyznaczonym na cały rok szkolny.

Opłaty:  wpisowe jednorazowe-  50 zł, czesne 160 zł/miesiąc płatne do 15-go każdego miesiąca na konto szkoły:  Prywatne Szkoły Zaoczne w Wieliczce

nr konta 30 1050 1445 1000 0090 3051 8600 lub w sekretariacie w trakcie zajęć.

Dyżury Dyrektora:

w ciągu roku szkolnego (podczas zajęć zgodnie z terminami zajęć),

w następujących miesiącach:  lipiec -sierpień -wrzesień -czwartki: godz. 15.00-16.00

Słuchacz może otrzymać zaświadczenie do dowolnej instytucji, potwierdzające fakt kształcenia  w naszej szkole działającej w systemie oświaty.

Na podstawie wydanych zaświadczeń, nasz słuchacz może ubiegać się o świadczenia z takich instytucji jak: ZUS, KRUS, MOPS lub innych, przyznających różnego rodzaju zasiłki.

W naszym liceum   zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, panuje miła i sympatyczna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego słuchacza. Możemy poszczycić się wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego, a nasi absolwenci kontynuują naukę na uczelniach wyższych.

Serdecznie zapraszamy!